• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Konstytucja wodorowa – nowy pakiet legislacyjny

  Pod koniec ubiegłego roku Polska oficjalnie przyjęła strategię wodorową, a przedstawiciele administracji, świata nauki i biznesu wspólnie podpisali sektorowe porozumienie wodorowe. W tym roku rząd ma przyjąć pakiet kompleksowych rozwiązań legislacyjnych mających na celu dalsze przyspieszenie rozwoju tego sektora w Polsce.

  Nowa Ministra Klimatu i Środowiska Anna Moskwa kontynuuje działania poprzednika na tym stanowisku, czyli Michała Kurtyki. Na początku stycznia 2022 r. zapowiedziała, że kierowany przez nią resort pracuje nad pakietem legislacyjnym, która ma w sposób systematyczny uporządkować funkcjonowanie rynku wodoru w Polsce.

  Zgodnie z zapowiedzią rozwiązania będą miały formę tzw. konstytucji dla wodoru, składającej się z kilku części. Jedną z nich ma być nowelizacja kluczowych aktów prawnych w tym Prawa energetycznego oraz projekt nowych przepisów wspierających produkcję wodoru ze źródeł niskoemisyjnych.

  Oprócz aktów prawnych konstytucja wodorowa ma zawierać rozporządzenia, aby zmniejszyć ryzyko związane z inwestowaniem w nową technologię. W pierwszej kolejności, bo jeszcze w pierwszym kwartale 2022 r., mają zostać przyjęte rozporządzenia dotyczące wymagań technicznych dla stacji tankowania wodoru. Inwestorzy, w tym PKN Orlen, obecnie budują stacje w oparciu o już istniejące przepisy, jednak te dalekie są od stanu ułatwiającego przeprowadzenie takiego procesu.

  dystrybutor h2

  Należy dodać, że wodór rozpatrywać należy w wielu obszarach – oprócz transportu jego zastosowanie planuje się w przemyśle, energetyce czy gazownictwie, dlatego bardzo ważne jest skoordynowanie odpowiednich przepisów prawnych. Eksperci zwracają uwagę na to, że przepisy muszą być nie tylko spójne z przepisami unijnymi i krajowymi, ale także powinny być dopasowane do procesu rozwoju technologii wodorowych. Nieprecyzyjne przepisy doprowadzić mogą do problemów z interpretacją, zaś zbyt rygorystyczne lub szczegółowe, wpłyną negatywnie na tempo wdrożenia technologii wodorowych. Nie jest to proste zadanie biorąc pod uwagę, że zmiany obejmą ustawy dotyczące prawa energetycznego, ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, ale również prawo budowlane. Kolejne zmiany będą miały miejsce w ustawie o odnawialnych źródłach energii, jak również ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, a i ten katalog nie wyczerpuje wszystkich kwestii. Do ustalenia są chociażby kwestie koncesji, normy jakości, czy przepisy dotyczące magazynowania.

  Cała konstytucja ma być gotowa i przyjęta jeszcze w 2022 r.

  Redakcja