• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Rząd szykuje regulacje dotyczące wymagań technicznych dla stacji wodoru

  Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a jednocześnie Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii 1 lutego 2022 r. skierował do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych dla stacji wodoru. Za przygotowanie projektowanego aktu prawnego odpowiada Szymon Byliński, dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w MKiŚ.

  To jedno z działań legislacyjnych zaplanowanych przez rząd w „Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” opublikowanej 7 grudnia 2021 r. Zgodnie ze Strategią mają powstać regulacje ułatwiające i stymulujące rozwój gospodarki wodorowej w Polsce. W ocenie resortu klimatu i środowiska sformułowanej w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wprowadzenie przepisów standaryzujących wymagania techniczne w zakresie funkcjonowania stacji wodoru przełoży się na ich bardziej masowe uruchamianie, a to w kolejnym kroku da impuls w szczególności sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw do inwestycji w transport wodorowy. Według urzędników MKiŚ paliwo wodorowe może znaleźć zastosowanie przede wszystkim w transporcie ciężkim i długodystansowym oraz we flotach lekkich pojazdów użytkowych takich jak wózki widłowe, samochody dostawcze, czy taksówki.

  Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe wymagania techniczne dotyczące bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji wodoru, rodzaje badań technicznych takich stacji, które będą przeprowadzane przez Urząd Dozoru Technicznego lub Transportowy Dozór Techniczny, oraz sposób i terminy ich przeprowadzenia. Nowy akt prawny będzie też regulował, jakie dokumenty mają być dołączane przez operatorów stacji wodoru do wniosków o przeprowadzenie badań oraz wysokość opłat za wydanie przez Prezesa UDT lub Dyrektora TDT opinii w zakresie zgodności dokumentacji technicznej projektowanej stacji wodoru z właściwymi wymaganiami technicznymi oraz wysokość opłat za przeprowadzenie badań technicznych.

  Zgodnie z przepisami projektowanego rozporządzenia stacja wodoru będzie musiała spełniać wymagania techniczne zgodne z aktualnym poziomem wiedzy i najlepszą praktyką, w szczególności określone w normie ISO 19880-1 (Wodór gazowy - Stacje paliw - Część 1: Wymagania ogólne) i normie PN-EN 17127 (Zewnętrzne punkty tankowania wodoru dystrybuujące gazowy wodór i stosowane procedury tankowania). Operator stacji wodoru będzie zobowiązany eksploatować ją przy uwzględnieniu m.in. jej schematu z zaznaczeniem lokalizacji wszystkich urządzeń, osprzętu zabezpieczającego, ciśnieniowego oraz źródeł zasilania. Będzie musiał też uwzględniać rozmieszczenie sąsiednich urządzeń lub budynków oraz orurowanie i oprzyrządowanie zainstalowane na stacji. Projektowane rozporządzenie precyzuje również, co powinna zawierać instrukcja eksploatacji stacji wodoru. Będzie musiała obejmować m.in. opis czynności związanych z uruchomieniem, ruchem i zatrzymaniem stacji wodoru, w tym zatrzymaniem awaryjnym oraz sposoby konserwacji i kontroli jej stanu technicznego.

  Operatorzy stacji wodoru będą zobowiązani wyposażać je w urządzenia do pomiaru tankowanego wodoru, które w zakresie ich konstrukcji, wykonania i charakterystyk metrologicznych będą musiały uwzględniać aktualny poziom wiedzy i najlepszą praktykę. Z kolei sprężarka do sprężania wodoru powinna generować na wyjściu dystrybutora ciśnienia standardowe 350 barów oraz 700 barów, w zależności od rodzaju zbiornika tankowanego pojazdu.

  Po wejściu w życie rozporządzenia istniejące oraz nowo wybudowane stacje wodoru będą musiały spełnić określone w nim wymagania techniczne. Operatorzy będą mieli 12 miesięcy na realizację prac dostosowawczych oraz złożenie wniosków do Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego (w wybranych wypadkach do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego) o przeprowadzenie badań zezwalającego na dalszą eksploatację zmodyfikowanych stacji wodoru. Zgodnie z planami MKiŚ rozporządzenie miało wejść w życie w lutym 2022 r., ale tego terminu nie udało się dochować. Można jednak spodziewać się, że zostanie ono wydane w II kwartale 2022 r. i wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw.

  strzałka 3 w lewo
  Wojciech Pawłuszko Radca prawny Biuro Prawne ARP S.A.