• Application
 • Transport
 • Production
 • Transmission, Storage
 • Hydrogen valleys
 • Wodór finansowanie

  Na projekty wodorowe można uzyskać dofinansowanie zarówno ze środków krajowych, jak i europejskich. W niniejszym zestawieniu można znaleźć listę dostępnych programów wraz z krótkimi opisami i linkami do stron źródłowych. Wykaz zawiera osobną część poświęconą transportowi publicznemu ze względu na dużą liczbę potencjalnych źródeł dofinansowania i wysokie zainteresowanie wśród samorządów.

  1. Dofinansowania projektów wodorowych (poza transportem publicznym opartym o wodór).

  NCBR

  • Program strategiczny Nowe technologie w zakresie energii, wartość komponentu wodorowego wynosi 141,2 mln zł.

  Dofinansowanie można przeznaczyć na wykonanie studium wykonalności, realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. Nabór wniosków rozpoczął się 1 września i potrwa do 30 listopada 2021 r.

  Więcej informacji:

  https://www.gov.pl/web/ncbr/ncbr-oglasza-pierwszy-konkurs-w-programie-strategicznym-nowe-technologie-w-zakresie-energii

  NFOŚiGW

  • Program Nowa Energia – szacunkowy budżet komponentu wodorowego wynosi do 600 mln zł.

  „Nowa Energia” to kompleksowy program z budżetem 2,5 mld zł, służący przyspieszeniu procesu transformacji energetycznej. Zakłada realizację naborów konkursowych w sześciu obszarach, w tym w zakresie produkcji, transportu, magazynowania i wykorzystania wodoru.

  Więcej informacji:

  https://wfosigw.pl/program-nowa-energia-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-w-nfosigw-na-wdrozenia-innowacji-w-obszarze-plusenergetycznych-budynkow/

  Obecnie 6 projektów wodorowych zgłoszonych ramach komponentu wodorowego „Nowej Energii” o wartości 395,6 mln zł zostało wytypowanych do kolejnego etapu oceny.

  Programy NFOŚiGW w przygotowaniu

  • Program Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru – budżet ok. 100 mln zł.

  Celem programu jest wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru. O bezzwrotne dofinasowanie będą mogły ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i rolnicy indywidualni.

  • Program Wodoryzacja Gospodarki

  Program będzie skierowany do przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, jednostek badawczych i naukowych oraz instytucji administracji publicznej na realizację innowacyjnych projektów związanych z technologiami wodorowymi. Program ma być ogłoszony w 2021 r.

  Programy i środki UE

  • IPCEI - Important Projects of Common European Interest

  Jeden z kluczowych mechanizmów nowej polityki gospodarczej UE służący wsparciu tworzenia innowacyjnego europejskiego przemysłu w strategicznie ważnych dla UE sektorach gospodarki. Nabór na etapie krajowym przeprowadziły wspólnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Finansowanie IPCEI w części dotyczącej wodoru ma odbywać się w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

  W ramach programu zgłoszono projekt Hydrogen Eagle. Zakłada on budowę międzynarodowej sieci hubów wodorowych zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero i niskoemisyjny wodór. Hydrogen Eagle to projekt inwestycyjny Grupy PKN ORLEN. W jego ramach planowana jest również budowa ponad 100 stacji tankowania dla transportu indywidualnego, publicznego i cargo w Polsce, Czechach i na Słowacji.

  Więcej informacji:

  https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/modernisation/ipcei_en

  O Hydrogen Eagle:

  https://www.orlen.pl/EN/PressOffice/Pages/ORLEN-Group-to-launch-international-hydrogen-program.aspx

  • Fundusz Innowacji (dawniej NER 300)

  W ramach Funduszu Innowacji sfinansowane zostaną przełomowe technologie w obszarach takich jak odnawialne źródła energii, energochłonne gałęzie przemysłu, przechowywanie energii, a także wychwytywanie, wykorzystywane oraz przechowywanie dwutlenku węgla. Fundusz wesprze zieloną odbudowę UE poprzez tworzenie przyszłościowych miejsc pracy w środowiskach lokalnych, tworząc ścieżkę do osiągnięcia neutralności klimatycznej i wzmocnienia roli Europy jako światowego lidera technologicznego.

  Do tej pory rozdysponowano z Funduszu 118 mln euro na 32 projekty z w 14 państwach członkowskich oraz Islandii i Norwegii. ZE PAK otrzymał dofinansowanie na projekt fabryki zielonego wodoru. Nabory są prowadzone cyklicznie.

  Więcej informacji:

  https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en

  • Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – Fundusz Odbudowy

  Środki z Europejskiego Funduszu Odbudowy w wysokości 800 mln euro zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji wodorowych wskazanych w Krajowym Planie Odbudowy, m.in. poprzez rozwinięcie programów NFOŚiGW i finansowanie projektów IPCEI. Jesienią 2021 r. KPO ma zostać zaakceptowane przez Komisję Europejską.

  Więcej informacji:

  https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_pl

  • Instrument Łącząc Europę

  Instrument ten zaprojektowanego w celu połączenia finansowania prywatnego ze wsparciem UE. Projekty finansowane w jego ramach mają przyczynić się do zwiększenia ekologiczności sektora transportu m.in. poprzez ułatwienie stosowania paliw alternatywnych, w tym wodoru. PKN ORLEN w ramach tego instrumentu ma otrzymać do blisko 2 mln euro (20% wkładu) na stworzenie dwóch stacjonarnych i jednej mobilnej stacji tankowania wodoru w Polsce.

  Więcej informacji:

  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/cef

  • Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji

  W związku z celem osiągnięcia neutralności klimatycznej i odejścia od paliw kopalnych w UE do 2050 r. nowe środki pójdą m.in. na inwestycje i badania w dziedzinie wodoru. Wsparcie w Polsce ma trafić do sześciu regionów – śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, łódzkiego i małopolskiego.

  W ramach Mechanizmu zostanie uruchomiony nowy Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, który będzie dysponował 17,5 mld euro. Sektor publiczny otrzyma również nowy instrument pożyczkowy, który obejmie 1,5 mld euro w formie dotacji finansowanych z budżetu UE oraz 10 mld euro w formie pożyczek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

  Więcej informacji:

  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism_pl

  1tabelka.jpg

  2. Rozwój transportu publicznego opartego na wodorze.

  NFOŚiGW

  • Zielony Transport Publiczny

  Program skierowany do organizatorów transportu publicznego, finansowany obecnie w ramach KPO. Wsparcie jest skierowane do miast, a premiowane są w nim szczególnie mniejszych i tracących funkcje społeczno-gospodarcze, które borykają się z problemem smogu, jak również do samorządów, które eliminują zjawisko wykluczenia transportowego przez rozwój samorządowego transportu lokalnego. W obecnym, drugim naborze, tego programu dostępne jest 1,2 mld zł, z czego 1 mld stanowią dotacje, zaś 200 mln w postaci pożyczek. Nabór wniosków rozpocznie się 1 września 2021 r. Z dostępnych informacji wynika, że w II edycji zostaną zgłoszone wnioski na dofinansowanie kilkudziesięciu autobusów wodorowych.

  Więcej informacji:

  https://www.gov.pl/web/klimat/12-mld-zl-na-zeroemisyjne-autobusy-w-drugim-naborze-programu-zielony-transport-publiczny

  Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT)

  Celem Centrum jest racjonalne i efektywne wykorzystanie wszystkich środków UE przeznaczonych na dofinansowanie projektów transportowych. Projekt Krajowego Planu Odbudowy (KPO) zakłada zakup 1,2 tys. autobusów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych, w tym na wodór i ta część KPO będzie nadzorowana oraz administrowana przez CUPT (Centrum Unijnych Projektów Transportowych). Centrum kompleksowo wspiera Beneficjentów w przygotowaniu i realizacji inwestycji finansowanych z UE.

  Więcej informacji:

  https://www.cupt.gov.pl/

  Redakcja