• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • 138 sygnatariuszy porozumienia wodorowego

  14 października 2021 roku przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Finansów, reprezentanci spółek skarbu państwa, środowisk naukowych i firm prywatnych podpisali „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”.

  Porozumienie sektorowe

  Dokument ten, podpisany przez 138 sygnatariuszy, wyznacza cele i umożliwia ich realizację poprzez wzajemne zobowiązania wynikających z procesu dochodzenia do gospodarki neutralnej klimatycznie, obniżenie emisyjności i zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorców. Budowanie łańcucha wartości opartego o wodór ma umożliwić wdrożenie technologii zeroemisyjnych w głównych działach gospodarki takich jak transport, energetyka, ciepłownictwo oraz przemysł.

  Porozumienie sektorowe wpisuje się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku. Jest również kluczowym instrumentem wykonawczym Polskiej Strategii Wodorowej, który określa długofalowe działania w obszarach finansowania, prawodawstwa czy instrumentów instytucjonalnych.

  Wspieranie polskich przedsiębiorstw działających w branży wodorowej wynika z polityki klimatyczno-energetycznej UE, przyjętej w Europejskim Zielonym Ładzie (Green Deal), który zakłada do 2050 roku osiągnięcie całkowitej neutralności klimatycznej. Zgodnie z założeniami udział wodoru w miksie energetycznym ma wzrosnąć z 2% do 14%. Jednym z filarów unijnej strategii jest właśnie rozwój technologii wodorowych.

  Do realizacji tego celu służą m.in. Doliny Wodorowe, które będą powstawać w kolejnych regionach Polski. Ich celem jest integracja podmiotów z różnych sektorów, które stworzą sieć powiązań, służących rozwijaniu łańcucha wartości gospodarki wodorowej.

  Michał Kurtyka, ówczesny Minister Klimatu i Środowiska.

  Pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska poinformował także, w porozumieniu został zapisany ambitny wskaźnik „local content” na poziomie nie niższym niż 50% łącznej wartości w roku 2030 r. Wartość dodana dla polskiej gospodarki z tytułu osiągnięcia tego wskaźnika szacowana jest w wysokości od 343 do 870 mln euro.

  „W porozumieniu ujęte zostały propozycje działań skoncentrowanych na budowie rynku od strony popytowej oraz stworzenia odpowiednich regulacji prawnych i otoczenia instytucjonalnego. Co szczególnie istotne, nasze porozumienie sektorowe wpisuje się politykę Unii Europejskiej w obszarze gospodarki wodorowej” – wytłumaczył.

  Wiceminister Zyska zaznaczył też, że inicjatywa zawarcia porozumienia miała charakter całkowicie oddolny i dobrowolny, a zainteresowanie rynku było ogromne.

  Skala zainteresowania tą inicjatywą przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Jestem przekonany, że zawarcie porozumienia i dalsze prace w ramach Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej pozwolą nam wykorzystać historyczną szansę na zdobycie i utrzymanie wiodącej pozycji Polski na tworzącym się światowym rynku wodoru.

  Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii
  1. Polski wkład (local content) – Polska jest trzecim w Unii Europejskiej i piątym na świecie producentem wodoru. Stanowi to dobrą pozycję startową do budowy komplementarnego łańcucha wartości w ramach gospodarki niskoemisyjnej.
  2. Badania i Rozwój – najbardziej zaawansowane we wdrażaniu technologii wodorowych w Polsce jest przemysł chemiczny i rafineryjny, ale posiadamy też prężne zaplecze naukowe, które może wesprzeć rozwój ogniw paliwowych i części do elektrolizerów. Największym wyzwaniem pozostaje ściślejsza współpraca świata nauki i biznesu oraz komercjalizacja efektów badań naukowych.
  3. Inwestycje – dotyczą dwóch obszarów: infrastruktury towarzyszącej technologiom wodorowym oraz dofinansowania ośrodków naukowych w celu szybszego wdrożenia innowacji. Istotna będzie również budowa platformy współpracy.
  4. Ludzie – rozwój i wdrażanie technologii wodorowych kreować będzie nowe miejsca pracy, specjalności i otworzy rynek pracy w zupełnie nowych obszarach. Koordynacja i inwestycja w kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów i personelu dla całego łańcucha wartości gospodarki wodoworej ma zapewnić jego ciągły rozwój.
  5. Współpraca – koordynacja działań pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu rozwoju technologii wodorowej, oraz wspólne publikowanie efektów prac realizowanych w ramach Porozumienia, ma umożliwić szybszy rozwój myśli technicznej, oraz pomóc w komunikacji pomiędzy ośrodkami naukowymi. Pomoże to również wzmocnić głos Polski na arenie międzynarodowej i zwiększyć aktywność przedstawicieli polskiej nauki i biznesu.
  wykres 1.png

  Nadrzędnym celem porozumienia jest maksymalizacja polskiego wkładu (local content) w zamówieniach dotyczących gospodarki wodorowej.

  Możliwie najwyższy udział w łańcuchu dostaw polskich przedsiębiorców oraz polskiej myśli technicznej i polskich patentów będzie miał kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności naszej gospodarki, dekarbonizacji najbardziej energochłonnych sektorów oraz skutecznej rywalizacji na polu gospodarczym z innymi państwami, które również dostrzegły ogromny potencjał wodoru.

  Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii
  Redakcja