• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Podkarpacka Dolina Wodorowa

  Stowarzyszenie Podkarpacka Dolina Wodorowa jest organizacją pozarządową zrzeszającą przedstawicieli oraz podmioty sektora przemysłu, biznesu, nauki i szkolnictwa wyższego oraz administracji publicznej, których łączy zainteresowanie rozwojem szeroko rozumianych technologii wodorowych.

  Dążeniem Stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz zamiar zbudowania gałęzi podkarpackiego przemysłu wodorowego.

  h2

  Do grona członków zwyczajnych Stowarzyszenia należą przedstawiciele podmiotów:

  • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Polenergia S.A.
  • Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.
  • ML System S.A.
  • Fibrain sp. z o.o.
  • Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”
  • Autosan sp. z o.o.

  Wśród celów Stowarzyszenia znajdują się w szczególności:

  • produkcja wodoru w procesie hydrolizy z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
  • tworzenie otoczenia biznesowego i technologicznego, wspieranie działań biznesowych
  • organizowanie i uczestniczenie w dialogu pomiędzy interesariuszami gospodarki wodorowej
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków oraz podmiotów wspierających działalność Stowarzyszenia
  • aktywność na rzecz ochrony środowiska
  • prowadzenie prac naukowo-badawczych i rozwojowych
  • tworzenie programów edukacyjnych
  • wykorzystanie wodoru w energetyce, transporcie, infrastrukturze oraz przemyśle
  • podejmowanie działań na rzecz tworzenia optymalnych warunków do prowadzenia działalności w obszarze gospodarki wodorowej

  Stolicą regionu jest miasto Rzeszów, które również stanowi centrum Podkarpackiej Doliny Wodorowej, jednakże działania są znacznie bardziej rozproszone m.in. w Nowej Sarzynie, Krośnie, Sanoku, a także współpraca z innymi regionami i przedsiębiorstwami o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Podkarpacka Dolina Wodorowa postrzegana jest jako inicjatywa transgraniczna o dużym potencjale możliwej współpracy z gospodarkami wodorowymi na Słowacji, Ukrainie i w innych krajach Unii Europejskiej. Podkarpacka Dolina Wodorowa ma tworzyć rolę węzła międzynarodowej sieci wodorowej dla gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej, która będzie pełniła zarówno rolę połączenia transgranicznego, jak i upowszechniania technologii wodorowych.

  RSI_logo.max-ok

  Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 wyznacza kierunki polityki regionalnej prowadzone przez Samorząd Województwa, w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie. Należą do nich m.in.:

  • Lotnictwo i kosmonautyka
  • Motoryzacja
  • Jakość życia
  • Informacja i telekomunikacja

  Koncepcja Podkarpackiej Doliny Wodorowej wpisuje się w plany europejskie, krajowe i regionalne strategii oraz odpowiada aktualnym potrzebom gospodarki międzynarodowej. Cele projektu zbieżne ze Strategią Wodorową Polski oraz strategią Województwa Podkarpackiego.

  Wśród podmiotów skupionych w Dolinie znajdują się instytucje zainteresowane produkcją, dystrybucją i wykorzystaniem wodoru. Kluczowymi odbiorcami wodoru w ramach Podkarpackiej Doliny Wodorowej będą zakłady produkujące energię elektryczną i cieplną oraz przedsiębiorstwa transportu publicznego. W obszarze działalności badawczo-rozwojowej wiele instytucji zainteresowanych jest współpracą w zakresie rozwoju technologii elektrolizy oraz wykorzystania napędów wodorowych w lotnictwie. Równolegle do procesów w przemyśle oraz badawczo-rozwojowych, przygotowywane są programy edukacyjne w szkolnictwie wyższym związane z wykorzystaniem technologii wodorowych.

  Redakcja