• Zastosowanie
 • Transport
 • Produkcja
 • Przesył magazynowanie
 • Doliny wodorowe
 • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie metod badania jakości wodoru przez akredytowane laboratorium

  23 sierpnia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska dotyczący metod badania jakości wodoru przez akredytowane laboratorium.

  Czytając uzasadnienie projektu możemy się dowiedzieć, iż

  „Celem wydania projektowanego rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie metod badania jakości wodoru jest wykonanie delegacji ustawowej wynikającej z art. 25d ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1315 i 1576), zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z ww. upoważnieniem ustawowym minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, metody badania jakości wodoru przez akredytowane laboratorium, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej, metody określone w odpowiednich normach lub doświadczenie w stosowaniu tego paliwa. Obecnie ministrem właściwym do spraw energii jest Minister Klimatu i Środowiska. Opracowanie projektu rozporządzenia w sprawie metod badania jakości wodoru jest konieczne z uwagi na wejście w życie art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1642)”

  Ministerstwo zauważa, iż obecnie brakuje aktu wykonawczego regulującego metody badania wodoru. Nowe przepisy, włączające wodór do polskiego systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw, obligują producentów wodoru do wystawiania certyfikatów jakości w oparciu o badania jakościowe. Niezbędnym zatem jest wskazania metod badania jakości wodoru.

  UE

  Jak czytamy w uzasadnieniu, Ministerstwo tworząc projekt rozporządzenia, skorzystało z opracowania dotyczącego kontroli jakości wodoru sporządzonego przez Instytut Nafty i Gazu.

  „Projektowane rozporządzenie zostało sporządzone w oparciu o sporządzone przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy „Opracowanie wytycznych do kontroli jakości wodoru oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG) stosowanych do napędu pojazdów samochodowych”. Z dokumentu wynika, że korzystnym rozwiązaniem jest przyjęcie metod badania jakości wodoru w oparciu o normę ISO 21087:2019, która wskazuje przykładowe metody badawcze dla wodoru oraz określa wymogi walidacyjne dla metod nieznormalizowanych.”

  Projekt rozporządzenia został przesłany w ramach konsultacji publicznych ponad 250 podmiotom, w tym Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., które podpisały „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej”.

  Przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

  Z projektem rozporządzenia można zapoznać się na stronie RCL.

  Redakcja